Toward practical application of functional conductive polymer binder for a high-energy lithium-ion battery design

Toward practical application of functional conductive polymer binder for a high-energy lithium-ion battery design

TitleToward practical application of functional conductive polymer binder for a high-energy lithium-ion battery design
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsHui Zhao, Zhihui Wang, Peng Lu, Meng Jiang, Feifei Shi, Xiangyun Song, Ziyang Zheng, Xin Zhou, Yanbao Fu, Guerfi Abdelbast, Xingcheng Xiao, Zhi Liu, Vincent S Battaglia, Karim Zaghib, Gao Liu
JournalNano Letters
Volume14
Pagination6704–6710
Date Published11/2014
DOI10.1021/nl503490h