Electron Microscopy Study of the LiFePO4 to FePO4 Phase Transition

Electron Microscopy Study of the LiFePO4 to FePO4 Phase Transition